ALGEMENE VOORWAARDEN De Contractenfabriek

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities

Notariële Diensten
Artikel A 1. Algemeen
Artikel A 2. Offertes
Artikel A 3. Annulering van een Notariële Dienst
Artikel A 4. Wet Witwassen en Financiering Terrorisme Aansprakelijkheid
Artikel A 5. Aansprakelijkheid
Artikel A 6. Prijzen en betaling
Artikel A 7. Werkdagen tot passeerdatum
Artikel A 8. Wijzigingen in de opdracht
Artikel A 9. Klachten
Artikel A 11. Juist- en volledigheid van informatie
Artikel A 12. Geheimhouding
Artikel A 13. Forumkeuze

Juridische Diensten
Artikel B 1. Algemeen
Artikel B 2. Offertes
Artikel B 3. Annulering van een Juridische Dienst
Artikel B 4. Aansprakelijkheid
Artikel B 5.Abonnementen
Artikel B 6. Derdenbeding
Artikel B 7. Geschillen
Bijlage 1. Partners

Artikel 1. Definities

1. 1.1 Wanneer er in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de dikgedrukte begrippen dan wordt daaraan de navolgende definitie toegekend:
Abonnement : De maandelijks verlengde overeenkomst met betrekking tot de Administratieve Diensten, zoals nader gedefinieerd in Artikel C 3.1;
Algemene Voorwaarden : Deze algemene voorwaarden waaronder De Contractenfabriek en diens Partners de Diensten aanbieden;

Artikel : Artikel 1.2;
Bijlage(n) : Artikel 1.2;
Cliënt : de afnemer van Diensten aangeboden door De Contractenfabriek en/of de Partners;
Dienst : De op de Website aangeboden diensten door de Partners, zoals verder gedefinieerd in Artikel 1.6;
De Contractenfabriek, gevestigd te Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH, Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05066676;

Partner : Een of meerdere van de uitvoerend partners van De Contractenfabriek als opgenomen in Bijlage A;
Website : De websites van De Contractenfabriek, te weten: www.contractenfabriek.nl alsmede alle sub domeinen; 2. 1.2 Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de hierna genoemde artikelen het volgende:
1. een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar een “Bijlage” of een “Artikel” geldt als een bijlage of een Artikel van de Algemene Voorwaarden;
2. een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk
persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon;
3. het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa
en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te
omvatten en verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa;
4. de aanhef, kopje en nummering van Artikelen en/of Bijlagen (of onderdelen
daarvan) in of bij de Algemene Voorwaarden zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen invloed op de interpretatie ervan;
5. de Bijlagen zijn onverbrekelijk verbonden met, en maken deel uit van, de Algemene Voorwaarden. Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden omvat mitsdien tevens een verwijzing naar deze Bijlagen;
6. een verwijzing naar “dochtermaatschappijen”, “groepsmaatschappijen“ respectievelijk “deelnemingen” geldt als een verwijzing naar dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen respectievelijk deelnemingen zoals bedoeld in Artikel 2:24a BW, Artikel 2:24b BW respectievelijk 2:24c BW; en
7. de woorden “daaronder begrepen” en woorden van gelijke strekking betekenen “daaronder begrepen doch niet beperkt tot”.

3. 1.3 Cliënt kan via de Website zich bij De Contractenfabriek aanmelden voor verschillende zakelijke Diensten. De Diensten worden uitgevoerd door De Contractenfabriek of door één of meerdere Partners. Cliënt vrijwaart De Contractenfabriek van enige aansprakelijkheid wanneer niet De Contractenfabriek maar een Partner de uitvoering van de Dienst op zich neemt.

4. 1.4 Cliënt kan kiezen uit 4 verschillende categorieën Diensten, te weten:
a. Notariële Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden aangegeven met de letter “A”;
b. Juridische Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden aangegeven met de letter “B”

5. 1.5 De voorwaarden waaronder de Dienst geleverd wordt, zijn afhankelijk van het type Dienst.

6. 1.6 De verschillende typen Diensten zijn als volgt onderverdeeld:

i Notariële Diensten:
1. (1) Oprichten rechtspersoon;
2. (2) Aandelenoverdracht;
3. (3) Statutenwijziging;
4. (4) Opstellen administratieve voorwaarden; en
5. (5) Overige notariële akten.

ii Juridische Diensten:
1. (1) Ter beschikking stellen van modelcontracten en overige modeldocumenten;
2. (2) Juridische advisering (waaronder het opstellen en beoordelen van maatwerkcontracten); en
3. (3) Het voeren van civielrechtelijke en administratiefrechtelijke procedures (waaronder bezwaarprocedures);
4. (4) Het verrichten van liquidaties van personenvennootschappen op unaniem verzoek van alle aandeelhouders (turbo liquidaties).

Notariële Diensten

Artikel A 1 Algemeen

A 1.1 DE CONTRACTENFABRIEK stelt via de Website notariële diensten beschikbaar, die door haar Partners zullen worden uitgevoerd onder de hierna genoemde voorwaarden (hierna: “ de Notariële Diensten ”).

A 1.2 De Partners oefenen een zelfstandige praktijk van Notaris uit zoals bedoeld in de Nederlandse Wet op het Notarisambt. Zij werken ieder voor eigen rekening en risico en onder hun eigen respectieve handelsnamen. In het kader van Notariële Diensten die zij via DE CONTRACTENFABRIEK verrichten handelen zij tevens onder de handelsnaam van DE CONTRACTENFABRIEK voor wat betreft de acquisitie van die diensten. De Partners zijn in hun relatie tot Cliënten en in de uitvoering van de Notariële Diensten altijd zelfstandig opdrachtnemer en volledig onafhankelijk van DE CONTRACTENFABRIEK.

A 1.3 Aangezien DE CONTRACTENFABRIEK niet zelf de Notariële Diensten verleent, maar slechts de acquisitie daarvan op zich neemt voor haar Partners, vrijwaart Cliënt DE CONTRACTENFABRIEK van iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit Notariële Diensten die door de Partners worden verricht, zowel door Cliënt zelf als door derden geleden.

Artikel A 2 Offertes
A 2.1 Aanbiedingen en offertes van DE CONTRACTENFABRIEK zijn steeds vrijblijvend. De verplichting om de op de Website vermelde Notariële Diensten uit te voeren komt eerst tot stand nadat DE CONTRACTENFABRIEK het aanvraagformulier heeft beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een verplichting tot het doen uitvoeren van een Notariële Dienst met Cliënt aan te gaan. DE CONTRACTENFABRIEK kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien die aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
A 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is DE CONTRACTENFABRIEK daaraan niet gebonden, tenzij zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

A 2.3 Offertes van DE CONTRACTENFABRIEK gelden steeds als offertes uitgebracht voor en namens haar Partners. DE CONTRACTENFABRIEK gaat nimmer zelf een verplichting tot uitvoering van Notariële Diensten aan.

Artikel A 3 Annulering en weigering van een Notariële Dienst
A 3.1 Indien een Notariële Dienst wordt geannuleerd wordt deze te allen tijde geacht voor minstens 50% te zijn uitgevoerd in verband met reeds gemaakte kosten. Een Cliënt ontvangt nimmer meer dan 50% van het factuurbedrag retour.

A 3.2 De Partners van DE CONTRACTENFABRIEK kunnen alleen overgaan tot het verrichten van Notariële Diensten indien en voor zover de Notariële Dienst in het voorliggende geval niet strijdig is met de Nederlandse beroepsregels voor Notarissen. DE CONTRACTENFABRIEK en haar Partners behouden zich derhalve het recht voor een aanvraag tot een Notariële Dienst te weigeren indien zij de aanvraag op basis van de beroepsregels voor Notarissen niet kunnen accepteren. De beoordeling daarvan geschiedt door eigen inschatting van DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar Partners.

A 3.3 Indien DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar Partners de aanvraag voor de Notariële Dienst in eerste instantie accepteren op basis van de door Cliënt verschafte informatie, doch naderhand aanvullende informatie verkrijgen op basis waarvan het verlenen van die Notariële Dienst in het voorliggende geval zou leiden tot een overtreding van de beroepsregels voor Notarissen, behouden DE CONTRACTENFABRIEK en/of de Partners zich het recht voor een reeds geaccepteerde opdracht te annuleren. Dit voorbehoud geldt zowel voor aanvullende informatie die betrekking heeft op nieuw ontstane omstandigheden, alswel voor omstandigheden die reeds bestonden vóór het accepteren van de aanvraag maar nog niet aan DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar partners bekend waren.

A 3.4 DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar partners zijn in ieder geval gerechtigd tot het weigeren van een aanvraag tot Notariële Dienstverlening, of na acceptatie het annuleren daarvan, indien:
i) Cliënt DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar partners bij de aanvraag onjuist heeft geïnformeerd over de uiteindelijke belanghebbende bij de Notariële Dienst, al dan niet desbewust,
ii) Cliënt DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar partners bij de aanvraag onjuist heeft geïnformeerd over zijn/haar betrokkenheid bij faillissementen in het verleden, al dan niet desbewust,
iii) DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar partners informatie verkrijgen op basis waarvan zij ingevolge de beroepsregels voor Notarissen gehouden zijn meer onderzoek
te verrichten naar de achtergrond van de Cliënt, waardoor de aanvraag komt te vallen buiten de categorie van Notariële Diensten waarvoor de overeenkomst met de Cliënt was aangegaan,
iv) De Notariële Dienst in het voorliggende geval een handelen of nalaten van DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar Partners vereist dat strijdt met de wet.

A 3.5 Indien een Notariële dienst wordt geannuleerd ingevolge artikel A 3.3 verliest een Cliënt in het geheel zijn aanspraken op restitutie van het reeds door hem/haar betaalde bedrag voor de gevraagde Notariële Dienst. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op reeds door DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar Partners op dat moment gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en personeel, waarna beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan en DE CONTRACTENFABRIEK en Cliënt over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

A 3.6 Indien een Notariële dienst niet is afgerond binnen één jaar na de datum van betaling daarvan door Cliënt en dit achterblijven niet is te wijten aan enig handelen of nalaten van DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar partners, zullen DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar partners bevrijd zijn van iedere verplichting tot het verrichten van deze Notariële Dienst. Alsdan zal ook geen restitutieverplichting ontstaan voor DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar partners jegens de Cliënt ter zake van het reeds betaalde factuurbedrag voor de Notariële dienst. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op reeds door DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar Partners tot op dat moment gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en personeel, waarna beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan en DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar Partners enerzijds en Cliënt anderzijds over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Artikel A 4 Wet Witwassen en Financiering Terrorisme
A 4.1 Conform de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (hierna: “WWFT”) dienen de Partners een potentiële Cliënt te identificeren en deze identificatie te verifiëren alvorens zij de opdracht kunnen accepteren. Verificatie van de door de potentiële Cliënt verstrekte gegevens zal plaatsvinden op basis van documenten, gegevens en inlichtingen uit onafhankelijke en betrouwbare bron, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de Gemeentelijke Basis Administratie. Voor cliënten die zijn opgericht naar buitenlands recht zal op basis van de informatie verstrekt door onafhankelijke professionele zakelijke dienstverleners worden beslist.

A 4.2 Cliënt verleent door akkoord te geven op een offerte toestemming aan DE CONTRACTENFABRIEK en de Partners om derden te benaderen omtrent de verificatie.

Artikel A 5 Aansprakelijkheid
A 5.1 Iedere aansprakelijkheid van de Partners is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door die Partner gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van die Partner komt

A 5.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel A 5.1 voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 5.000 dan wel, indien het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de Notariële Dienst hoger is dan € 5.000, tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een maximum van
€ 10.000.

A 5.3 Iedere aansprakelijkheid van DE CONTRACTENFABRIEK is volledig uitgesloten.

Artikel A 6 Prijzen en betaling
A 6.1 De vaste prijzen op onze website zijn zeer concurrerend. Alle prijzen en tarieven op de website worden getoond exclusief omzetbelasting en alle andere belastingen, behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de opdrachtbevestigingsmail.

A 6.2 Met het doel de opdracht zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij uw specifieke business wijken bedragen en voorwaarden in de per email toegezonden opdrachtbevestiging (door DE CONTRACTENFABRIEK of door een van de Partners) volgend op een online bestelling soms af van de op de website genoemde bedragen en voorwaarden.

A 6.3 Duidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

A 6.4 Indien een Notariële Dienst niet is betaald voor levering van de Notariële Dienst dient Cliënt binnen 5 werkdagen betaling te verzorgen, zonder recht op aftrek, korting of schuldverrekening.
A 6.5 Indien Cliënt de verplichting uit Artikel A 6.4 niet nakomt treedt het verzuim automatisch in.

A 6.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schort de betaalverplichting niet op.

Artikel A 7 Werkdagen tot passeerdatum
A 7.1 DE CONTRACTENFABRIEK biedt op de Website verschillende oprichtingssnelheden aan, te weten 1 of 3 tot 5 dagen.

A 7.2 Wanneer op de Website van De Contractenfabriek of Partners wordt gesproken van “dag” dan wordt hiermee bedoeld “werkdag”.

A 7.3 Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de erkende feestdagen.

A 7.4 De termijn die DE CONTRACTENFABRIEK en de Partners hanteren om de uiterste passeerdatum te bepalen begint op de eerste dag, volgend op de dag van aanlevering van het volledige dossier waaronder begrepen de WWFT-verificatie als bedoeld in Artikel A 4.1.

A 7.5 Indien een termijn uit dit Artikel door De Contractenfabriek en/of Partners wordt overschreden is de aansprakelijkheid voor DE CONTRACTENFABRIEK beperkt tot het verschil tussen het betaalde bedrag en het bedrag dat zou zijn verschuldigd indien Cliënt voor een langzamer pakket had gekozen.

A 7.6 Cliënt vrijwaart DE CONTRACTENFABRIEK en de Partners in ieder geval voor de gevolgschade die is ontstaan uit de vertraging.

Artikel A 8 Wijzigingen in de opdracht
A 8.1 Indien de opdracht tussentijds wijzigt kunnen daaraan meerkosten verbonden zijn. De meerkosten zullen vooraf worden gecommuniceerd en zijn voor het passeren van de akte verschuldigd.

A 8.2 Een wijziging in de juridische structuur en zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe u behoord, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin u deelneemt of waarvan u onderdeel uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord, dient onverwijld aan DE CONTRACTENFABRIEK en de Partners te worden doorgegeven.

A 8.3 Cliënt vrijwaart DE CONTRACTENFABRIEK en de Partners van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet nakoming van de verplichtingen uit Artikel A 8.2.
Artikel A 9 Klachten

A 9.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien Cliënt aantoont dat Cliënt het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan DE CONTRACTENFABRIEK kenbaar te worden gemaakt.

A 9.3 Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
A 9.3 Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft Cliënt de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Cliënt reeds betaalde honorarium. Hierin geldt dat indien deze bepaling strijdig is met de Wet op het Notarisambt en/of de notariële beroepsregels, dat die wet en/of regels voorrang krijgen.

Artikel A 10 Contractovername
A 10.1 Het is Cliënt niet toegestaan (enige verplichting uit) de opdracht over te dragen aan derden, tenzij DE CONTRACTENFABRIEK hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat. DE CONTRACTENFABRIEK is gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. Cliënt verbindt zich in ieder geval om in dat geval alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de opdracht en de Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. U blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de opdracht en de Algemene Voorwaarden.

A 10.2 Cliënt vrijwaart DE CONTRACTENFABRIEK en de Partners ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de opdracht en/of de Algemene Voorwaarden, tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van DE CONTRACTENFABRIEK en derden, waaronder begrepen de Notariële Partners, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.

Artikel A 11 Juist- en volledigheid van informatie
A 11.1 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DE CONTRACTENFABRIEK en de Partners ter beschikking gestelde documenten en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

A 11.2 Cliënt vrijwaart DE CONTRACTENFABRIEK en de Partners van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet, of niet volledige, nakoming van de verplichtingen uit Artikel A 11.1.

Artikel A 12 Geheimhouding
A 12.1 De Notariële Diensten vinden plaats onder de strikte notariële geheimhoudingsplicht, die ook geldt voor DE CONTRACTENFABRIEK.

Artikel A 13 Forumkeuze
A 13.1 Op de rechtsverhouding tussen de Partner en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Juridische Diensten Artikel B 1 Algemeen
B 1.1 Dit artikel B is van toepassing op de Juridische Diensten als bedoeld in artikel 1.6. B. 1.2 DE CONTRACTENFABRIEK stelt via de Website modelovereenkomsten en overige model documentatie beschikbaar (de “Documenten”). Cliënt is zich ervan bewust dat de Documenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties bruikbaar is als een uitgangspunt, maar niet zijn toegesneden op de specifieke casus van de Cliënt. Het invullen van de Documenten en/of het op basis hiervan aangaan van rechten en verplichtingen is voor eigen rekening en risico van de Cliënt. De Documenten zijn uitsluitend bestemd voor de Cliënten die een Abonnement hebben op Legal Management Diensten.

B 1.3 Cliënt kan desgewenst aan DE CONTRACTENFABRIEK verzoeken om overige Juridische Diensten te verlenen aan Cliënt, danwel Cliënt te assisteren bij het vinden van een juiste juridische Partner (in brede zin) ten aanzien van overige Juridische Diensten. Met overige Juridische Diensten wordt met name bedoeld het inwinnen van juridisch advies (bijvoorbeeld het opstellen of beoordelen van maatwerkcontracten) en voorbereiden en het voeren van civiele en administratiefrechtelijke procedures. Het staat Cliënt te allen tijde vrij al dan niet gebruik te maken van de diensten van hetzij DE CONTRACTENFABRIEK, hetzij een van de Juridische Partners.

B 1.4 De Partners oefenen de praktijk van advocaat uit. Iedere Partner werkt voor eigen rekening onder hun eigen handelsnaam en zijn in hun relatie tot hun klanten zelfstandig opdrachtnemer van de aan hen opgedragen werkzaamheden. Indien een Cliënt besluit gebruik te maken van de diensten van een Juridische Partner, zal de Cliënt een separate overeenkomst van opdracht aangaan met de betreffende Juridisch Partner.

Artikel B 2 Offertes
B 2.1 Aanbiedingen en offertes van DE CONTRACTENFABRIEK zijn steeds vrijblijvend. De verplichting om de op de Website vermelde Juridische Diensten uit te voeren komt eerst tot stand nadat door DE CONTRACTENFABRIEK het aanvraagformulier is beoordeeld en zij op grond daarvan bereid is een overeenkomst houdende een verplichting tot het uitvoeren van een Juridische Dienst met Cliënt aan te gaan. DE CONTRACTENFABRIEK kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

B 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is DE CONTRACTENFABRIEK daaraan niet gebonden, tenzij zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk (daaronder begrepen e-mail) aanvaardt.

B 2.3 Offertes van DE CONTRACTENFABRIEK gelden steeds als offertes van de daarin met naam en toenaam genoemde Partner(s).
Artikel B 3 Annulering van een Juridische Dienst

B 3.1 DE CONTRACTENFABRIEK en de Partners behouden zich het recht voor een aanvraag tot een Juridische Dienst te weigeren indien zij de aanvraag op basis van beroepsregels niet kunnen accepteren, dan wel de kwaliteit van hun werk onvoldoende gewaarborgd is, bijvoorbeeld door het ontbreken van voldoende specialistische kennis bij de Juridische Partner of het een vraagstuk betreft naar buitenlands recht. In een dergelijk geval ontvangt de Cliënt zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

B 3.2 DE CONTRACTENFABRIEK en de Partners behouden zich het recht voor een geaccepteerde opdracht te annuleren indien er na het accorderen van de aanvraag omstandigheden optreden die op basis van beroepsregels annulering van de opdracht eisen. In een dergelijk geval ontvangt de Cliënt zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

B 3.3 Wanneer een Juridische Dienst wordt geannuleerd ontstaat er geen recht op terugbetaling van de voor die Dienst betaalde kosten, voor zover deze kosten reeds gemaakt zijn. Onder gemaakte kosten wordt mede begrepen het inzetten van personeel.

B 3.4 Indien een Juridische Dienst wordt geannuleerd wordt deze te allen tijde geacht voor minstens 50% te zijn uitgevoerd in verband met de acquisitiekosten. Een Cliënt ontvangt nimmer meer dan 50% van het factuurbedrag retour.

B 3.5 Indien een Juridische dienst niet is afgerond binnen één jaar na de datum van betaling daarvan door Cliënt en dit achterblijven niet is te wijten aan enig handelen of nalaten van DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar partners, zullen DE CONTRACTENFABRIEK en haar partners bevrijd zijn van iedere verplichting tot het verrichten van deze Juridische Dienst. Alsdan zal ook geen restitutieverplichting ontstaan voor DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar partners jegens de Cliënt ter zake van het reeds betaalde factuurbedrag voor de Juridische Dienst. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op reeds door DE CONTRACTENFABRIEK en/of haar Partners tot op dat moment gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en personeel, waarna beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan en DE CONTRACTENFABRIEK en haar Partners enerzijds en Cliënt anderzijds over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Artikel B 4 Aansprakelijkheid
B 4.1 Iedere aansprakelijkheid van een Partner jegens een Cliënt op welke grondslag dan ook en voor welke vorm van Juridische Dienst dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door die Partner gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van die Partner komt.

B 4.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel B 4.1 voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 5.000 dan wel, indien het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de Juridische Dienst hoger is dan € 5.000, tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een maximum van € 10.000.

B 4.3 Iedere aansprakelijkheid van DE CONTRACTENFABRIEK jegens een Cliënt op welke grondslag dan ook en voor welke vorm van Juridische Dienst dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van enige door DE CONTRACTENFABRIEK gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, voor zover daar sprake van is, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van DE CONTRACTENFABRIEK komt.
B 4.4 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens enige in Artikel B

4.3 voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van DE CONTRACTENFABRIEK is beperkt tot het honorarium dat door Cliënt aan DE CONTRACTENFABRIEK is betaald voor de uitvoering van de Juridische Dienst in verband waarmee de schade is ontstaan.

B 4.5 Wanneer de Juridische dienst ziet op een liquidatie van een personen- vennootschap op unaniem verzoek van alle aandeelhouders en met achterwegelating van de vereffeningsfase, een zogenaamde “Turbo Liquidatie”, geldt dat de cliënt de de boekhoudkundige juistheid van een dergelijke liquidatie garandeert naar DE CONTRACTENFABRIEK. DE CONTRACTENFABRIEK verricht geen financieel onderzoek voorafgaand aan een dergelijke liquidatie, en baseert zich enkel op de financiële informatie die de cliënt verschaft aan DE CONTRACTENFABRIEK. Eventuele schade die die personenvennootschap, of één van diens aandeelhouders of bestuurders, zou lijden als gevolg van een Turbo Liquidatie terwijl er wél baten of lasten op de balans van die vennootschap staan, kunnen nimmer voor rekening van DE CONTRACTENFABRIEK komen.

Artikel B 5 Abonnementen
B 5.1 De op de Website aangeboden pakketten hebben te gelden als abonnement (hierna: “het Abonnement”).

B 5.2 Het Abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Indien Cliënt het abonnement op wil zeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand volgend op de laatste dag van de maand waarin het Abonnement wordt opgezegd.

B 5.3 Het Abonnement is gedurende de eerste 12 maanden niet opzegbaar.

B 5.4 Eventuele tegoeden zijn gebonden aan de maand waarop deze betrekking hebben en vervallen mitsdien per de eerste dag van de volgende maand.
Artikel B 6 Derdenbeding
Dit artikel B. (Juridische Diensten) is een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek dat DE CONTRACTENFABRIEK namens de Juridisch Partners, wiens belangen zij waarneemt, aanvaardt.

Artikel B 7 Geschillen
B 7.1 Op de rechtsverhouding tussen de Partner en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Bijlage 1 Partners
Notariële Partners (Partners voor Notariële Diensten)
● Hekkelman Advocaten en Notarissen
● Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen
● Matzinger Eversdijk Notarissen
● De Haan Advocaten en Notarissen
● Pigmans Ras Janssen Notarissen
● Linders Notarissen
● Zeestraten + Hagemann Notarissen
● Lint Notarissen
● Holdinga Matthijssen Kraak Notarissen
Advocatuur (Juridische Diensten)
● Hekkelman Advocaten & Notarissen
● De Haan Advocaten en Notarissen
Overige Partners
● LegalThings BV