Category

Ondernemersvormen

Verzoek om aanpassing huur bedrijfsruimte als gevolg van de Corona crisis 

Verzoek om aanpassing huur bedrijfsruimte als gevolg van de Corona-crisis 

Het coronavirus heeft onze economie in zijn greep. Vooral veel ondernemers zijn getroffen door deze crisis. Veel ondernemers met bijvoorbeeld een café, restaurant of kapsalon hebben noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Deze ondernemers hebben feitelijk geen inkomsten meer, maar de huur van het bedrijfspand blijft wel doorlopen elke maand. Op deze manier kunnen de reserves van een ondernemer snel opraken. Nu is de vraag: Is het mogelijk om als ondernemer het betalen van de huur uitstellen?

Huur nauwelijks nog te betalen

Het plan van de overheid is om bepaalde ondernemers tegemoet te komen met een bedrag van €4000 voor de komende drie maanden (met terugwerkende kracht vanaf 1 maart). Dit is bedoeld om kosten van de onderneming zoals de huur te financieren. Echter is dit voor bijvoorbeeld ondernemers met een pand in Amsterdam niet genoeg om waarschijnlijk alleen de huur al mee te dekken. Dit kan erg problematisch zijn. Overigens kan de ondernemer om zichzelf te kunnen voorzien een tijdelijke uitkering bij de gemeente aanvragen (criteria en regels hieromtrent volgen nog).

Hoe nu verder met betalen huur door coronavirus

Op het moment is er nog veel onduidelijk over de betalingsverplichting van de huur voor ondernemers. In beginsel dient de ondernemer gewoon de huur door te betalen, echter zou de ondernemer in een later stadium een rechter deze situatie kunnen voorleggen aangezien deze omstandigheden niet normaal zijn en de huurachterstand een geval van overmacht is en ontstaan is buiten de schuld van de huurder (de overheid heeft deze maatregelen immers opgelegd).

Op het moment is dit niet mogelijk en zou dit ook een meeslepend proces worden. Het beste om te doen in dit scenario is om de verhuurder van uw bedrijfspand een brief te sturen waarin u de situatie uitlegt en verzoekt om eventuele kwijtschelding van de huur gedurende de overheidsmaatregelen dan wel uitstel van betaling van de huur. Het beste in deze periode is om samen met uw verhuurder een oplossing te vinden. Om u hierbij te helpen hebben wij een voorbeeldbrief opgesteld die u gratis kunt gebruiken via onze website. Het enige wat u hoeft te doen is invullen, een account aanmaken, ondertekenen en downloaden.

De overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is hot topic. In januari 2019 deed de rechter uitspraak in de Deliveroo-zaak. In de uitspraak werden de overeenkomsten van opdracht tussen Deliveroo en haar bezorgers gekwalificeerd als arbeidsovereenkomsten. Die uitspraak kost Deliveroo waarschijnlijk miljoenen. Onder meer omdat dan minimumloon (of cao-loon) uitbetaald moeten worden en vakantietoeslag moet worden betaald. Het is dus ontzettend belangrijk om een overeenkomst van opdracht goed op te stellen. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Wat is de overeenkomst van opdracht?

De overeenkomst van opdracht staat genoemd in art. 7:400 BW (Burgerlijk Wetboek) en regelt de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor alle soorten ondernemers is deze overeenkomst relevant: of het nu gaat om het inschakelen van specialistische technische kennis bij de ontwikkeling van software, of je zelf geconfronteerd wordt met een klant die een opdracht heeft: de overeenkomst van opdracht kom je overal tegen.

Word geen Deliveroo!

Het is belangrijk om de overeenkomst van opdracht goed te regelen omdat dit duidelijkheid schept over de arbeidsrelatie. Onduidelijkheid kan er namelijk toe leiden dat de rechter de overeenkomst alsnog kwalificeert als een arbeidsovereenkomst. Hierdoor zijn alle regels van het arbeidsrecht van toepassing wat kan leiden tot een recht op hoger loon of vakantiegeld.

De overeenkomst van opdracht is ook fiscaal voordeliger dan een arbeidsovereenkomst. De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen. Hierdoor kan het loon voor de opdrachtnemer hoger uitkomen. Een win-winsituatie!

Hoe werkt de overeenkomst van opdracht?

Deze overeenkomst is populair onder ondernemers vanwege zijn flexibiliteit. De overeenkomst schept maar een paar wettelijke rechten en verplichtingen, de rest mogen de opdrachtgever en opdrachtnemer zelf invullen.

 • De overeenkomst van opdracht verplicht de opdrachtnemer zijn opdracht goed uit te voeren.
 • De opdrachtnemer moet de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen en hem op de hoogte houden van zijn werkzaamheden.
 • De opdrachtgever is de opdrachtnemer loon en onkostenvergoeding verschuldigd.
 • De opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht opzeggen of ontbinden.
 • De opdrachtnemer kan de overeenkomst niet zomaar opzeggen, maar dat valt te ondervangen door een einddatum af te spreken. Op die datum eindigt de overeenkomst dan vanzelf. Een andere oplossing is om de overeenkomst van opdracht te ontbinden.

Een overeenkomst van opdracht opstellen

In de flexibiliteit van de overeenkomst schuilt ook een gevaar. De overeenkomst van opdracht is van regelend recht. Dit betekent dat er van de wettelijke bepalingen afgeweken mag worden. Omdat de overeenkomst van opdracht zo vaak voorkomt is het niet ongebruikelijk om te worden geconfronteerd met ellenlange contracten die de rechtspositie van de opdrachtnemer stevig beperken.

Het is niet nodig om hiervoor langs een advocaat of een notaris te gaan, de overeenkomst van opdracht kunt u gewoon zelf opstellen.

Dit kan voor €19, – ex. BTW via de contractenfabriek.

Vennootschap onder firma (vof)

De vennootschap onder firma

Veel startende ondernemers die samen met iemand anders een bedrijf starten, kiezen voor de rechtsvorm vennootschap onder firma (vof). Een vof heeft dan ook de nodige voordelen. Ieder persoon die meedoet wordt vennoot en brengt iets in. Dit kan geld zijn, maar ook goederen of arbeid.

Wat is een vof?

Een vof is een rechtsvorm waarbij meerdere ondernemers een bedrijf kunnen starten. In art. 18 van het Wetboek van Koophandel is bepaald:

“In vennootschappen onder eene firma is elk der vennooten, wegens de verbindtenissen der vennootschap, hoofdelijk verbonden.”

De vof is geen rechtspersoon. De eigenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Wanneer er een schuld ontstaat door het handelen van een andere vennoot, bent uzelf dus ook aansprakelijk voor deze schuld, in het geval dat de schuld niet af te lossen is vanuit het kapitaal van de vennootschap. Een vof is een zogenaamde personenvennootschap, als tegenhanger van een kapitaalvennootschap, zoals een bv of nv. Personenvennootschappen worden gevormd op basis van een overeenkomst tussen de vennoten. Iedere vennoot brengt bij oprichting iets in, vaak in de vorm van geld, maar dit kan ook door het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een kantoorruimte of een bepaald goed.

Voordelen van de vof

Naast het risico van hoofdelijke aansprakelijkheid en dat elke vennoot zijn eigen pensioen moet regelen, kent de vof ook een aantal voordelen. 

 • De vof is makkelijk op te zetten. Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) is al voldoende. Het is wel van belang om een vennootschapscontract op te stellen samen met de ander venno(o)t(en), maar dit is niet verplicht.
 • Het oprichten van een vof is goedkoop. De enige verplichte kosten die hieraan verbonden zij is bij de inschrijving bij de KvK en het handelsregister. Dit kost eenmalig €50,-.
 • De vennoten (die afzonderlijk voldoen aan de eisen van de belastingdienst) kunnen gebruik maken van fiscale voordelen voor ondernemers.

De vof en belasting

Elke vennoot betaalt inkomstenbelasting over zijn eigen deel van de beloning of winst. Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting dan heeft u recht op aftrekposten en diverse vrijstellingen zoals: ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening. De belasting op het leveren van goederen en diensten ( btw) wordt door de vof betaald.

Een vennootschapscontract opstellen

Het is belangrijk om voordat u met uw mede vennoten een vof begint een vennootschapscontract op te stellen. Het is niet verplicht, maar wel ten zeerste aan te raden. In het vennootschapscontract staan onder andere afspraken over: 

 • Naam, doel en duur
 • Inbreng, kapitaalrekening en bevoegdheid
 • Berekening winst en verdeling
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Concurrentie
 • Beëindiging

Het is niet nodig om hiervoor langs een advocaat of een notaris te gaan, het vennootschapscontract kunt u gewoon zelf opstellen.

Het vennootschapscontract legt als het ware de spelregels vast. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en kunnen er minder snel misverstanden over dit soort zaken ontstaan. Eventuele afspraken uit het vennootschapscontract kunnen ook geregistreerd worden in het Handelsregister.

Wees verstandig! Voorkom problemen: leg onderlinge afspraken goed vast in een vennootschapscontract. Een vennootschapscontract kunt u op onze website opstellen voor €19,- (ex. btw):

https://contractenfabriek.nl/document/overeenkomst-vennootschap-firma-vof-overeenkomst/

Zelfstandige zonder personeel (ZZP)

De ZZP’er

Wij krijgen veel vragen over de rechten en plichten van een zzp’er. Daarom zullen wij in deze blog toelichten wat een zzp’er is, wat de valkuilen zijn en waar je aan moet denken als je begint als zzp’er.

Definitie van ZZP

Een wettelijke definitie van ZZP (Zelfstandig Zonder Personeel) bestaat niet. Letterlijk genomen is een ZZP’er een zelfstandig ondernemer zonder personeel. Wel heeft de belastingdienst een aantal criteria waaraan voldaan moet worden om aangemerkt te worden als zelfstandig ondernemer. De Belastingdienst bepaalt voor de belastingheffing of je aangemerkt wordt als zelfstandig en bijvoorbeeld niet als personeel in loondienst.

Wanneer ben je nou zelfstandig ondernemer in de ogen van de Belastingdienst?

Om te bepalen of jij zelfstandig bent, gebruikt de Belastingdienst de volgende criteria. Als jij voldoet aan onderstaande kenmerken, ben je zelfstandig ondernemer.

 • aantal opdrachtgevers: als ondernemer heb je meerdere opdrachtgevers of klanten en heb je wisselende inkomsten;
 • zelfstandigheid: je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert;
 • streven naar continuïteit: je onderneemt acties om te zorgen dat jouw bedrijf blijft bestaan;
 • investeren: je investeert in je bedrijf: Bedrijfsmiddelen, marketing, enzovoorts;
 • risico: je loopt zelf het risico als dingen misgaan, bent bijvoorbeeld aansprakelijk bij schade;
 • winst: je streeft naar winst

Inschrijving bij KvK: Rechtsvorm en Naam

Als je besluit om als ZZP’er te gaan werken, ben je nog niet klaar. Je moet ingeschreven worden bij de KvK (Kamer van Koophandel), maar let op! Er moet nog een rechtsvorm gekozen worden. Een ZZP’er is namelijk geen rechtsvorm voor het ondernemen. ZZP is dus alleen een aanduiding voor zelfstandig zijn zonder personeel. De BV en de eenmanszaak zijn de meest voor de hand liggende rechtsvormen om te kiezen voor de ZZP’er. De keuze voor je rechtsvorm heeft naast fiscale gevolgen ook gevolgen voor je aansprakelijkheid. Zoek uit welke rechtsvorm bij jou past.

Kijk ook naar onze blog over rechtsvormen: https://contractenfabriek.nl/startende-ondernemer/

Na het kiezen van een rechtsvorm is bij de inschrijving bij de KvK ook een naam vereist. Je moet vóór de inschrijving dus al een (handels)naam paraat hebben. Check voordat je een naam kiest eerst bij de Kamer van Koophandel of de handelsnaam nog vrij is. Je kunt namelijk niet zomaar een bestaande handelsnaam gebruiken voor je eigen bedrijf. Ook is raadzaam om bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BIOP) te checken of het merk of het logo nog beschikbaar is en leg deze daar vast.

Als je je bedrijf hebt ingeschreven bij KVK krijg je ook automatisch een btw-nummer of btw-identificatienummer. Een btw-nummer bestaat uit 14 tekens, een KVK-nummer uit 8 cijfers. Je bent verplicht deze nummers te vermelden op je facturen. Het KVK-nummer moet op meerdere plekken zichtbaar zijn.

Je btw-nummer vind je terug op brieven en formulieren die je van de Belastingdienst ontvangt.

Overeenkomst van opdracht

Je hebt je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, het is nu tijd om opdrachten binnen te halen. Hiervoor wordt doorgaans gebruik gemaakt van de overeenkomst van opdracht. Om de rechten en plichten goed vast te leggen en eventuele problemen met de opdrachtgever, maar ook de belastingdienst te voorkomen is het raadzaam dat schriftelijk te doen. 

In de wet zijn bepalingen opgenomen die de opdracht in het algemeen regelen. Zo is in art. 7:400 BW vastgelegd dat:

“De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.”

De wet bepaalt verder bijvoorbeeld zaken omtrent:

 • Zorgplicht
 • Opvolgen van aanwijzingen/gezag
 • Informatieverstrekking en -verantwoording
 • Beloning
 • Onkosten
 • Aansprakelijkheid
 • Opzegging
 • Beëindiging

De overeenkomst van opdracht is vooral  voor freelancers, dus ook zzp’ers.

Als zzp’er (opdrachtnemer) verklaar je dus dat je buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht voor de andere partij (opdrachtgever). Lees voor meer informatie onze blog over de overeenkomst van opdracht 

Vaak wordt er een ‘modelovereenkomst’ gebruikt. Dit document en alle hierboven opgenoemde documenten zijn te vinden op onze website voor €19,- per stuk!

Algemene voorwaarden, Disclaimer en privacyverklaring

Het is van belang om na het inschrijven bij de KvK algemene voorwaarden op te stellen voor jezelf. Belangrijke punten die in algemene voorwaarden kunnen staan zijn aansprakelijkheid, betalingstermijnen en garantie.

Bekijk voor meer informatie hierover onze blog over algemene voorwaarden

Ga je gebruik maken van een website? Dan is het ook van belang om naast het vastleggen van een domeinnaam een disclaimer en privacyverklaring op te stellen.

De disclaimer wordt gebruikt om je aansprakelijkheid in te perken of af te wijzen. Bijvoorbeeld voor externen waarnaar je verwijst op je website.

De privacyverklaring is van belang sinds de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die vorig jaar is ingegaan. De AVG heeft hier nieuwe criteria aan verbonden. Een privacyverklaring is een informatief bericht aan uw klanten of gebruikers over de verwerking van persoonsgegevens. De klant of de eindgebruiker kan aan de hand van deze verklaring besluiten wel of niet een overeenkomst met u aan te gaan, of van uw dienst gebruik te maken.

Lees hier onze blog over de privacyverklaring

Verwerkersovereenkomst

Ga je gegevens laten verwerken door een derde? Dan moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten. Als een ander bedrijf de persoonsgegevens voor je verwerkt en opslaat, dan moet je met dat bedrijf een verwerkersovereenkomst afsluiten. Zelfs zonder het wijzigen van gegevens kan er al sprake zijn van verwerken. Bijvoorbeeld als een externe helpdesk voor uw bedrijf gegevens inziet.

Bekijk hiervoor ook onze blog over de verwerkersovereenkomst

Ook voor de ZZP’er geldt: Voorkomen is goedkoper dan oplossen, dus regel de hierboven genoemde zaken goed voordat je aan de slag gaat!

Startende ondernemer

Startende ondernemer?

Je start met ondernemen, top! Maar er komt wel wat meer bij kijken dat beseffen wij ons bij de Contractenfabriek maar al te goed. Je wilt er namelijk zeker van zijn dat je de zaken juridisch goed hebt geregeld.

We gaan een serie van blogs maken waarin we je gaan helpen met het inzichtelijk krijgen van de juridische kant van het ondernemen. We beginnen met een algemene blog over het starten van een onderneming en de verschillende rechtsvormen.  Als je een bedrijf inschrijft bij KVK, dan kies je een rechtsvorm. De rechtsvorm of ondernemingsvorm van een bedrijf of organisatie is de juridische vorm waarin deze is gegoten.

Als iemand een bedrijf op wil richten, kunnen de volgende aspecten een rol spelen bij de keuze van de rechtsvorm:

 • verplichting om een kapitaal te storten bij oprichting (bijvoorbeeld voor een nv)
 • kosten van oprichting (notariskosten en dergelijke)
 • mogelijkheid om verdeling van zeggenschap te regelen
 • verplichting om jaarverslagen te publiceren
 • fiscale aspecten, (bijvoorbeeld bij een bv of nv moet vennootschapsbelasting betaald worden)
 • mogelijkheid om de aansprakelijkheid van bestuurders en eigenaren te beperken
 • mogelijkheid om winst te maken (dat kan niet bij vereniging of stichting)

Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ben je met je privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is dit meestal niet het geval.

Zonder rechtspersoonlijkheid zijn onder meer:

 • eenmanszaak
 • maatschap 
 • vennootschap onder firma (vof)
 • commanditaire vennootschap (cv)

Met rechtspersoonlijkheid kent Nederland de volgende rechtsvormen

 • besloten vennootschap (bv)
 • naamloze vennootschap (nv)
 • vereniging
 • stichting
 • coöperatie
  • coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (ba)
  • coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (ua)
  • coöperatie met wettelijke aansprakelijkheid (wa)
 • onderlinge waarborgmaatschappij
 • kerkgenootschap

Wil je al direct beginnen met ondernemen of heb je al een onderneming en wil je de zaken goed of beter juridische regelen, maak dan via onze online smart tools de benodigde juridische contracten of documenten.

Voor €29,00 kun je al 1 maand unlimited gebruik maken van alle 150 contracten en documenten. Je kunt dan gelijk beginnen en onbeperkt contracten en documenten maken, delen en downloaden. Na 1 maand stopt het abonnement automatisch.

Start meteen: https://contractenfabriek.nl/maand-lang-onbeperkt/