AVG

De Privacyverklaring

By 4 december 2018 No Comments

De Privacyverklaring 

Als u persoonsgegevens verzamelt, bent u verplicht om gebruikers hierover te informeren. De wet stelt echter maar minimale eisen aan deze informatieplicht.

Een privacyverklaring is een informatief bericht aan uw klanten of gebruikers over de verwerking van persoonsgegevens. De klant of de eindgebruiker kan aan de hand van deze verklaring besluiten wel of niet een overeenkomst met u aan te gaan, of van uw dienst gebruik te maken.

U dient met een privacyverklaring onder meer aan te geven hoe uw website met persoonsgegevens van bezoekers en klanten omgaat. In de praktijk betekent dit dat vrijwel ieder bedrijf deze verklaring moet opstellen en op zijn website moet zetten.

De privacyverklaring of een verwijzing naar de privacyverklaring moet eenvoudig te vinden zijn, daar waar u om persoonsgegevens vraagt. U kunt de privacyverklaring op uw website plaasten.

In de privacyverklaring staan in ieder geval:

  • je bedrijfsgegevens
  • het doel van de gegevensvastlegging
  • welke gegevens je verzamelt
  • aan wie je de gegevens eventueel doorgeeft
  • hoe lang je de gegevens bewaart
  • uitleg over cookies en de reden van gebruik (bij gebruik van cookies)
  • de door jou toegepaste beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens
  • het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)
  • het recht op intrekking van verleende toestemming
  • het recht om een klacht in te dienen

Start direct en maak een Privacyverklaring met onze Online Smart Tool: https://contractenfabriek.nl/document/privacy-verklaring/