AVG

De Verwerkersovereenkomst

By 4 december 2018 No Comments

De verwerkersovereenkomst

 

Als een ander bedrijf de persoonsgegevens voor je verwerkt en opslaat, dan moet je met dat bedrijf een verwerkersovereenkomst afsluiten. Zelfs zonder het wijzigen van gegevens kan er al sprake zijn van verwerken. Bijvoorbeeld als een externe helpdesk voor uw bedrijf gegevens inziet.

De betrokken partijen

De verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Een goed voorbeeld van een verwerker is bijvoorbeeld een salarisadministratiekantoor of een ICT-bedrijf dat de systemen waar de persoonsgegevens in worden verwerkt beheert.

De verwerkersverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoons gegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. Een goed voorbeeld van een verantwoordelijke is bijvoorbeeld een werkgever of een eigenaar van een webshop die persoongegevens van personeel of klanten laat verwerken door een derde.

Wat staat er in een verwerkersovereenkomst?

In een verwerkersovereenkomst spreek je af:

wat het doel en de aard van de verwerking is en welke soort persoonsgegevens worden verwerkt.

Verder spreek je hierin af dat:

  • verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van je schriftelijke instructies. Er mogen dus geen persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker, een geheimhoudingsplicht hebben;
  • de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen treft om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen;
  • de verwerker zonder je schriftelijke toestemming de verwerking niet door een ander mag laten uitvoeren;
  • de verwerker je helpt om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen, als het gaat om hun privacyrechten. Zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit;
  • de verwerker je helpt om andere verplichtingen na te komen, zoals het melden van datalekken;
  • de verwerker na afloop van de verwerkingsdiensten de gegevens verwijdert of naar je terugstuurt. Ook verwijdert hij kopieën, tenzij de verwerker wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren;
  • de verwerker meewerkt aan jouw audits of die van een derde partij. Hiervoor stelt de verwerker alle relevante informatie beschikbaar zodat gecontroleerd kan worden of hij zich als verwerker houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen.

Start direct en maak een verwerkersovereenkomst met onze Online Smart Tool: https://contractenfabriek.nl/document/verwerkersovereenkomst-avg/