Legal Disclaimer De ContractenFabriek

Wij zullen onze werkzaamheden naar ons beste vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat u aan ons onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk zijn. Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van bestelling zoals uiteengezet in de opdrachtbevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan). Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen of anderen dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor:

  1. welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van claim dan ook,
  2. welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de diensten die via onze website beschikbaar zijn,
  3. de diensten of de producten die de dienstverlenende partner aanbiedt,
  4. welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website, of
  5. welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de dienstverlenende partners (de medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

Wordt de opdracht door onze partners uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.

U vrijwaart ons en onze partners van vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat u aan ons onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat u is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door onze opzet of bewuste roekeloosheid en tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps) regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door onze partners of door deze partners voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde andere contractspartijen. U zult uw eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen ons en niet tegen onze (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers of door ons ingeschakelde hulppersonen.

Tenzij zulks uitdrukkelijk in de opdracht is bepaald, worden door ons en onze partners geen beleggingsadviezen verstrekt hetgeen tevens inhoudt dat onze uitingen ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen.

Voor zover in de opdracht niet anders is bepaald, vervallen uw vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens ons in ieder geval na het verstrijken van één jaar nadat de schade waarvoor wij aansprakelijk worden gehouden zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Wijzigingen in deze verklaring

Wij hebben te allen tijde het recht om de manier waarop wij cookies gebruiken en persoonlijke gegevens en andere informatie verzamelen, versturen en verwerken, te wijzigen indien wij dat nodig achten. Deze Privacyverklaring kan derhalve nu en dan aangepast worden aan de nieuwste wijzigingen.